NGUYEN VAN BINH (1917-2004) Barques en baie... - Lot 281 - Rossini

Lot 281
Go to lot
Estimation :
4000 - 5000 EUR
Result without fees
Result : 4 000EUR
NGUYEN VAN BINH (1917-2004) Barques en baie... - Lot 281 - Rossini
NGUYEN VAN BINH (1917-2004) Barques en baie d'Along / Thuyen chài trên vinh Ha Lacquer on wooden panel Signed lower right Dim. 60 x 80 cm. Originally from Phú Xuyên (province of Hà Noi), he studied painting and specialized in lacquer technique at the Indochina School of Fine Arts, class XII (1938-1943). He then taught his specialty, traditional lacquer at the Higher School of Fine Arts of Viet Nam from 1955-1979. Nguyễn Văn Bình quê ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương khoá XII (1938-1943). Ông là giảng viên, Trưởng ban Giáo vụ Trường Cao đẳng Mĩ thuật Việt-Nam từ năm 1955 đến 1979. Hoạ sĩ Nguyễn Văn Bình hầu như chuyên sáng tác tranh sơn mài.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue